Algemene voorwaarden

1. De overeenkomst
1.1. De overeenkomst komt tot stand na het maken van een afspraak per telefoon, mail of in persoon  voor het volgen van een Pilates-training.
1.2. Voor de aanvang van de training moet een inschrijfformulier ingevuld en voorzien van een handtekening ingeleverd worden bij de trainer van Ease Pilates.

2. Eigen Risico en Aansprakelijkheid
2.1. Het volgen van Pilates-trainingen is geheel voor eigen risico van de klant.
2.2. Ease Pilates is niet verantwoordelijk voor, en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of verlies en/of diefstal van eigendommen van de klant, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na de Pilatestraining.

3. Betaling
3.1. De klant dient het verschuldigde lesgeld te voldoen vóór de aanvang van de Pilatestraining. De betaling kan voldaan worden via een betaalverzoek of contant in de studio van Ease Pilates.
3.2. Indien een 10 rittenkaart wordt aangeschaft, dient de klant het verschuldigde lesgeld te voldoen vóór de aanvang van de eerstvolgende Pilates-training.
3.3. Indien Ease Pilates door wanbetaling van de klant genoodzaakt is haar vordering ter incasso uit handen te geven, dan zullen alle daaruit voortvloeiende gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de klant komen en door Ease Pilates op deze kunnen worden verhaald.

4. Geldigheidsduur rittenkaarten
4.1. De geldigheidsduur van 10-rittenkaarten is 6 maanden.
4.2. De startdatum van de rittenkaart is de datum van aanschaf.
4.3. De geldigheidsduur wordt verlengd met 1 week indien er een les uitvalt wegens afwezigheid (bijv. door ziekte of vakantie) van de trainer.
4.4. Tijdige (<24 uur van tevoren) annulering van een Pilatestraining door de klant heeft ongeacht de reden geen invloed op de geldigheidsduur van de rittenkaart
4.5. Bij het verlopen van de geldigheidsduur vindt geen restitutie van lesgelden plaats.

5. Uitsluiting
5.1. Ease Pilates heeft het recht deelname van de klant aan een training te weigeren indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
5.2. Ease Pilates heeft het recht deelname van de klant aan een training te weigeren indien de lichamelijke toestand van de klant van dien aard is dat het volgen van een training onverantwoorde risico’s met zich mee zou brengen. De beoordeling is voorbehouden aan de trainer.

6. Annulering door de klant
6.1. De Pilates-trainingen kunnen uitsluitend gevolgd worden in overleg met de trainer en op afspraak.
6.2. Bij annulering meer dan 24 voor aanvang van de Pilates-training (op werkdagen), worden er geen kosten in rekening gebracht.
6.3. Bij annulering minder dan 24 uur voor aanvang van de Pilates-training, wordt het volledige tarief in rekening gebracht.

7. Annulering door Ease Pilates
7.1. Ease Pilates heeft het recht zonder opgave van redenen trainingsdata en tijden te wijzigen.
7.2. Ease Pilates heeft het recht zonder opgave van redenen een Pilates-training of 10 rittenkaart te annuleren of deelname van de klant te weigeren, in welke gevallen de klant recht heeft op terugbetaling van het betaalde bedrag voor de betreffende les en eventueel overige reeds betaalde lessen.
7.3. Mocht een trainer door omstandigheden verhinderd zijn een of meerdere sessies te geven, dan zorgt Ease Pilates voor vervanging.
7.4. Indien Ease Pilates geen vervangende trainer kan aanbieden, worden de dientengevolge gemiste/te missen sessie(s) niet in rekening gebracht.
7.5. Indien aan een matles structureel 4 of minder mensen deelnemen, behoudt Ease Pilates zich het recht voor een sessie te laten vervallen en klanten, in overleg, in een passende matles op een ander moment in te delen.
7.6. Indien er geen passende matles beschikbaar is, wordt de rittenkaart beëindigd en het resterende deel van het reeds voldane lesgeld gerestitueerd.

8. Vastleggen van gegevens
8.1. De persoonlijke gegevens van klanten zijn strikt vertrouwelijk en worden door de trainer van Ease Pilates uitsluitend voor administratieve en trainingsdoeleinden gebruikt.
 
9. Wijzingen door de klant
9.1. Indien zich veranderingen in de contactgegevens van de klant voordoen, dient een klant deze per omgaande aan Ease Pilates te melden.
9.2. Elke klant is verplicht alle wijzigingen in de lichamelijke staat onmiddellijk te melden aan de trainer, ook als dit niet relevant lijkt.
9.3. Eventuele gevolgen die voortvloeien uit het niet nakomen van deze voorwaarden zijn niet voor rekening van Ease Pilates
 
10. Wijzingen door Ease Pilates
10.1. Ease Pilates behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen.
10.2. Ease Pilates heeft het recht te allen tijde prijswijzigingen door te voeren.
10.3. De geldende Algemene Voorwaarden zijn gekoppeld aan het inschrijfformulier.
10.4. In alle onvoorziene gevallen beslist Ease Pilates.
10.5. Met de publicatie van deze Algemene Voorwaarden vervalt de vorige versie.

11. Toepasselijkheid en geschillen
11.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Ease Pilates betreffende deelname aan trainingen.
11.2. Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door Ease Pilates.
11.3 Het lesmateriaal van Ease Pilates is en blijft het eigendom van Ease Pilates. Niets van de inhoud van de lessen mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van Ease Pilates.
11.4 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Ease Pilates is het Nederlands recht van toepassing.